เทศบาลตำบลบ้านผือ
อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
https://www.baanpeu.go.th
นายสุรชัย  พลทะอินทร์
นายสุรชัย พลทะอินทร์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ
ข้อมูล เทศบาล
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
51   คน
สถิติทั้งหมด
11363   คน
เริ่มนับวันที่ 26 มิถุนายน 2558

งานการคลังทั้งหมด

ค้นหาจาก :
08/06/2564 : ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส) ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม-มีนาคม 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 12
08/04/2564 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 14
04/04/2564 : วัสดุไฟฟ้า 6
01/02/2564 : วัสดุประปา 7
02/03/2564 : ตรายางเลือกตั้ง 6
08/04/2564 : ซื้อน้ำดื่ม 12
29/01/2564 : ประกาศ เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564 11
25/01/2564 : ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส) ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 16
07/12/2563 : ประกาศ ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 24
27/10/2563 : คำสั่ง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามกฏหมายว่าด้วยภาษีป้าย 23
27/10/2563 : คำสั่ง แต่งตั้งพนักงานสำรวจ พนักงานประเมิน และพนักงานเก็บภาษี ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 31
17/09/2563 : ประกาศผู้ชนะโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน 28
2 ก.ย. 63 : เอกสารประกวดราคาครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน 10
2 ก.ย. 63 : ประกวดราคาโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน 15
2 ก.ย. 63 : ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน 10
3 กันยายน 2563 : เรื่องขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและการงดเบี้ยปรับเงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิงปลูกสร้าง พ.ศ.2562 15
8 มิ.ย. 63 : ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ สายข้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผือ บ้านโพธิ์ตาก หมู่ 10 13
7 พ.ค. 63 : ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างผระปาบ้านหนองผือ บ้านหนองผือ หมู่ 6 10
25 มี.ค. 63 : ราคากลางโครงการวางท่อส่งน้ำดิบจากหนองแสงไปวัดหนองแสง บ้านหนองแสง ม.3 12
16 มี.ค. 63 : ราคากลางก่อสร้างห้องน้ำสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ้านผือ 9
5 มี.ค. 63 : ราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปาพร้อมขยายท่อส่งน้ำดิบเพื่อผลิตน้ำประปา บ้านโนนฆ้อง หมู่ 5 14
15 มิถุนายน 2563 : ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.1 19
18/05/2563 : การดำเนินการตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดดภาระแก่ประชาชน(การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) 8
๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ : โครงการวางท่อระบายน้ำ สายทางหลวงชนบทหน้าคอกวัว บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๒ 9
๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ : โครงการวางท่อระบายน้ำ สายข้างโรงเรียนบ้านหนองแสง หมู่ที่ ๓ 15
๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ : โครงการวางท่อระบายน้ำ สายเขียงเนื้อ(ทางหลวงชนบท) บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๓ 13
๘ มกราคม ๒๕๖๓ : โครงการวางท่อระบายน้ำ สามแยกบ้านพ่อสน-บ้านพ่อทองสุข บ้านหนองผือ หมู่ที่ ๖ 12
๖ มกราคม ๒๕๖๓ : โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน(ชุมชนเชิงเขา) บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๓ 11
๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ : โครงการวางท่อระบายน้ำสายหน้าโรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ บ้านหนองผือ หมู่ที่ ๗ 23
๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ : โครงการวงท่อระบายน้ำสายส่องเสาเรือน บ้านหนองผือหมู่ที่ ๙ 12
29 พ.ย. 2562 : ประกาศแบบัญชีรายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 10
23 ก.ย.62 : โครงการวางท่อระบายน้ำ สายบ่อขยะ บ้านโพธิ์ตาก หมู่ที่ 4 19
16 ก.ย. 62 : ปรับปรุงระบบประปาสถานผลิตน้ำประปาเทศบาลตำบลบ้านผือ บ้านโพธิ์ตาก หมู่ 4,10 33
12 มี.ค. 62 : ประกาศราคากลางโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน (ชุมชนหนองตระกร้า) บ้านหนองแสง หมู่ 3 9
12 มี.ค. 62 : ประกาศราคากลางโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน (ชุมชนหนองตระกร้า) บ้านหนองแสง หมู่ 3 13
1 มี.ค. 62 : ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปาบ้านโนนทอง หมู่ที่ 1 11
1 มี.ค. 62 : ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปาบ้านโนนทอง หมู่ที่ 1 8
22 ม.ค. 62 : รายละเอียดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรภายในตำบลบ้านผือ (เขต 2) จำนวน 9 สาย 7
22 ม.ค. 62 : โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรภายในตำบลบ้านผือ (เขต 2) จำนวน 9 สาย 20
28 ก.ย. 61 : แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561 (สขร.1) 15
31 ส.ค. 61 : แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561 (สขร.1) 12
31 ก.ค. 61 : แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2561 (สขร.1) 8
30 มิ.ย. 61 : แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561 (สขร.1) 11
31 พ.ค. 61 : แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561 (สขร.1) 9
30 เม.ย. 61 : แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561 (สขร.1) 14
31 มี.ค. 61 : แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561 (สขร.1) 13
28 ก.พ. 61 : แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561 (สขร.1) 10
31 ม.ค. 61 : แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561 (สขร.1) 9
30 ธ.ค. 60 : แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2560 (สขร.1) 12
30 พ.ย. 60 : แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560 (สขร.1) 10


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด3
1 2 3 >>