เทศบาลตำบลบ้านผือ
อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
https://www.baanpeu.go.th
นายสุรชัย  พลทะอินทร์
นายสุรชัย พลทะอินทร์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ
ข้อมูล เทศบาล
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
108   คน
สถิติทั้งหมด
35467   คน
เริ่มนับวันที่ 26 มิถุนายน 2558

งานการคลังทั้งหมด

ค้นหาจาก :
01/08/2565 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 20
25/07/2565 : ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส) ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน-มิถุนายน 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 19
01/07/2565 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 14
06/06/2565 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 32
05/05/2565 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 23
06/10/2564 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ. 2564 50
08/04/2565 : ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส) ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม - มีนาคม 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 40
05/04/2565 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 52
01/03/2565 : สรุปผลการการจัดซื้อจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 40
03/02/2565 : สรุปผลการการจัดซื้อจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุ ประจำเดือน มกราคม 2565 72
03/01/2565 : สรุปผลการการจัดซื้อจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุ ประจำเดือน ธันวาคม 2564 44
03/12/2564 : สรุปผลการการจัดซื้อจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 36
02/11/2564 : สรุปผลการการจัดซื้อจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุ ประจำเดือน ตุลาคม 2564 32
01/10/2564 : แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 40
01/10/2564 : แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 33
17/02/2565 : ประกาศ เทศบาลตำบลบ้านผือ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2565 37
28/01/2565 : ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส) ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 61
25/01/2565 : ประกาศ เทศบาลตำบลบ้านผือ เรื่อง บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างจากเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2565 43
25/01/2565 : ประกาศ เทศบาลตำบลบ้านผือ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.1 52
06/01/2565 : ประกาศ เทศบาลตำบลบ้านผือ เรื่อง ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้ายประจำปีภาษี พ.ศ.2565 44
04/01/2565 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 52
03/12/2564 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 35
03/11/2564 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 37
03/12/2564 : ประกาศ เทศบาลตำบลบ้านผือ เรื่องการยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.2559และพ.ศ.2564 38
12/02/2562 : ประกาศกำหนดอายุการใช้งานสินทรัพย์และอัตราค่าเสื่อมราคาต่อปี 37
15/11/2564 : ประกาศ เทศบาลตำบลบ้านผือ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภดส3)ประจำปีภาษี พ.ศ.2565 41
08/11/2564 : ประกาศหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงและกำหนดหลักเกณฑ์การใช้รถยนต์ส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 44
20/10/2564 : คำสั่ง เทศบาลตำบลบ้านผือ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานสำรวจ พนักงานประเมินและพนักงานเก็บภาษี ตามพระราชบัญญัติภาษีที่่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 45
20/10/2564 : ประกาศ เทศบาลตำบลบ้านผือ เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและป้าย ประจำปี 2565 42
20/10/2564 : คำสั่ง เทศบาลตำบลบ้านผือ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยภาษีป้าย 46
19/10/2564 : ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส) ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 39
10/09/2564 : ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหนองตะกร้า บ้านหนองแสง หมู่ที่ 3 60
10/09/2564 : ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายกลางบ้าน บ้านโนนฆ้อง หมู่ที่ 5 79
10/09/2564 : ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายส่องเสาเรือน บ้านผือพัฒนา หมู่ที่ 9 56
10/09/2564 : ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหนองโป่ง บ้านโพธิ์ตาก หมู่ที่ 4 53
10/09/2564 : ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหลังวัดป่าช้า บ้านหนองแสง หมู่ที่ 2 57
19/10/2563 : ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส) ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม-กันยายน 2563) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 107
27/07/2563 : ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส) ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน-มิถุนายน 2563) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 77
22/04/2563 : ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส) ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม-มีนาคม 2563) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 46
20/01/2563 : ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส) ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 59
15/01/2564 : ประกาศ เรื่องรายงานการเงินประจำปีพ.ศ.2563 และรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตวจเงินแผ่นดิน 72
01/07/2564 : จดหมายข่าว งานจัดเก็บรายได้ 81
15/07/2564 : ขออนุมัติแจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง (ว 89) 53
19/04/2564 : ประกาศจำหน่ายพัสดุชำรุด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยการเจรจาตกลงราคา 82
26/03/2564 : รายงานผลการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement :e-GP) สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานรัฐ 71
12/05/2564 : การมอบอำนาจในการสั่งการ การอนุมัติ อนุญาต ใช้รถยนต์ส่วนกลาง 71
14/05/2564 : แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพัสดุประจำกองของเทศบาลตำบลบ้านผือ 85
07/07/2564 : ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส) ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน-มิถุนายน 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 59
08/06/2564 : ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส) ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม-มีนาคม 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 145
08/04/2564 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 191


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด4
1 2 3 4 >>