เทศบาลตำบลบ้านผือ
อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
https://www.baanpeu.go.th
นายสุรชัย  พลทะอินทร์
นายสุรชัย พลทะอินทร์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ
ข้อมูล เทศบาล
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
3   คน
สถิติวันนี้
106   คน
สถิติทั้งหมด
35465   คน
เริ่มนับวันที่ 26 มิถุนายน 2558

ข่าวประกาศ

ค้นหาจาก :
17/02/2565 : ประกาศ เทศบาลตำบลบ้านผือ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2565 37
25/01/2565 : ประกาศ เทศบาลตำบลบ้านผือ เรื่อง บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างจากเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2565 43
25/01/2565 : ประกาศ เทศบาลตำบลบ้านผือ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.1 52
06/01/2565 : ประกาศ เทศบาลตำบลบ้านผือ เรื่อง ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้ายประจำปีภาษี พ.ศ.2565 44
03/12/2564 : ประกาศ เทศบาลตำบลบ้านผือ เรื่องการยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.2559และพ.ศ.2564 38
12/02/2562 : ประกาศกำหนดอายุการใช้งานสินทรัพย์และอัตราค่าเสื่อมราคาต่อปี 37
15/11/2564 : ประกาศ เทศบาลตำบลบ้านผือ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภดส3)ประจำปีภาษี พ.ศ.2565 41
08/11/2564 : ประกาศหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงและกำหนดหลักเกณฑ์การใช้รถยนต์ส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 44
20/10/2564 : คำสั่ง เทศบาลตำบลบ้านผือ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานสำรวจ พนักงานประเมินและพนักงานเก็บภาษี ตามพระราชบัญญัติภาษีที่่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 45
20/10/2564 : ประกาศ เทศบาลตำบลบ้านผือ เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและป้าย ประจำปี 2565 42
20/10/2564 : คำสั่ง เทศบาลตำบลบ้านผือ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยภาษีป้าย 46
15/01/2564 : ประกาศ เรื่องรายงานการเงินประจำปีพ.ศ.2563 และรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตวจเงินแผ่นดิน 72
15/07/2564 : ขออนุมัติแจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง (ว 89) 53
19/04/2564 : ประกาศจำหน่ายพัสดุชำรุด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยการเจรจาตกลงราคา 82
26/03/2564 : รายงานผลการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement :e-GP) สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานรัฐ 71
12/05/2564 : การมอบอำนาจในการสั่งการ การอนุมัติ อนุญาต ใช้รถยนต์ส่วนกลาง 71
14/05/2564 : แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพัสดุประจำกองของเทศบาลตำบลบ้านผือ 85
3 กันยายน 2563 : เรื่องขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและการงดเบี้ยปรับเงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิงปลูกสร้าง พ.ศ.2562 80
15 มิถุนายน 2563 : ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.1 150
18/05/2563 : การดำเนินการตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดดภาระแก่ประชาชน(การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) 89
29 พ.ย. 2562 : ประกาศแบบัญชีรายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 81
12 มี.ค. 62 : ประกาศราคากลางโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน (ชุมชนหนองตระกร้า) บ้านหนองแสง หมู่ 3 85
1 มี.ค. 62 : ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปาบ้านโนนทอง หมู่ที่ 1 93
28 ก.ย. 61 : แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561 (สขร.1) 99
31 ส.ค. 61 : แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561 (สขร.1) 99
31 ก.ค. 61 : แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2561 (สขร.1) 64
30 มิ.ย. 61 : แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561 (สขร.1) 82
31 พ.ค. 61 : แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561 (สขร.1) 64
30 เม.ย. 61 : แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561 (สขร.1) 77
31 มี.ค. 61 : แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561 (สขร.1) 99
28 ก.พ. 61 : แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561 (สขร.1) 91
31 ม.ค. 61 : แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561 (สขร.1) 84
30 ธ.ค. 60 : แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2560 (สขร.1) 106
30 พ.ย. 60 : แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560 (สขร.1) 94
31 ต.ค. 60 : แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2560 (สขร.1) 76
2 ตุลาคม 2560 : ผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการของเทศบาลตำบลบ้านผือ 75
2 ตุลาคม 2560 : ผลการประเมินประสิทธิภาพของ ทต.บ้านผือ (LPA) ประจำปี 2560 98
14 ตุลาคม 2560 : ประกาศยกย่องพนักงานดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรมของเทศบาลตำบลบ้านผือ ประจำปีงบประมาณ 2560 79
4 ตุลาคม 2559 : ประกาศหลักเกณฑ์คัดเลือกพนักงานที่มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2560 77
24 ต.ค. 60 : แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ผด.5) 81
24 ต.ค. 60 : แผนการจัดหาพัสดุ ประจปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ผด.1, ผด.2) 75
15 มี.ค. 60 : ประกาศ แสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน 86
๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ : ข้อมูลข่าวสารทางราชการตามมาตรา ๗ (๑)-(๓) 83
18 ต.ค. 59 : ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 108
15/03/2560 : ประกาศผลการพิจารณาการเสนอราคา โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดใหญ่ ม.3 บ้านหนองแสง 90
15/03/2560 : ประกาศผลการพิจารณาการเสนอราคา โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ขนาดใหญ่ ม.1 บ้านโนนทอง 75
07/03/2560 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาและกำหนด วัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านหนองแสง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 91
07/03/2560 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาและกำหนด วัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านโนนทอง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 91
09/02/2560 : ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านหนองแสง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 79
1 ตุลาคม 2558 : รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 194


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด2
1 2