เทศบาลตำบลบ้านผือ
อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
https://www.baanpeu.go.th
นายสุรชัย  พลทะอินทร์
นายสุรชัย พลทะอินทร์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ
ข้อมูล เทศบาล
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
44   คน
สถิติทั้งหมด
11356   คน
เริ่มนับวันที่ 26 มิถุนายน 2558

ข่าวประกาศ

ค้นหาจาก :
3 กันยายน 2563 : เรื่องขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและการงดเบี้ยปรับเงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิงปลูกสร้าง พ.ศ.2562 15
15 มิถุนายน 2563 : ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.1 19
18/05/2563 : การดำเนินการตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดดภาระแก่ประชาชน(การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) 8
29 พ.ย. 2562 : ประกาศแบบัญชีรายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 10
12 มี.ค. 62 : ประกาศราคากลางโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน (ชุมชนหนองตระกร้า) บ้านหนองแสง หมู่ 3 13
1 มี.ค. 62 : ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปาบ้านโนนทอง หมู่ที่ 1 11
28 ก.ย. 61 : แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561 (สขร.1) 15
31 ส.ค. 61 : แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561 (สขร.1) 12
31 ก.ค. 61 : แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2561 (สขร.1) 8
30 มิ.ย. 61 : แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561 (สขร.1) 11
31 พ.ค. 61 : แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561 (สขร.1) 9
30 เม.ย. 61 : แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561 (สขร.1) 14
31 มี.ค. 61 : แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561 (สขร.1) 13
28 ก.พ. 61 : แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561 (สขร.1) 10
31 ม.ค. 61 : แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561 (สขร.1) 9
30 ธ.ค. 60 : แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2560 (สขร.1) 12
30 พ.ย. 60 : แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560 (สขร.1) 10
31 ต.ค. 60 : แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2560 (สขร.1) 9
2 ตุลาคม 2560 : ผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการของเทศบาลตำบลบ้านผือ 12
2 ตุลาคม 2560 : ผลการประเมินประสิทธิภาพของ ทต.บ้านผือ (LPA) ประจำปี 2560 10
14 ตุลาคม 2560 : ประกาศยกย่องพนักงานดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรมของเทศบาลตำบลบ้านผือ ประจำปีงบประมาณ 2560 10
4 ตุลาคม 2559 : ประกาศหลักเกณฑ์คัดเลือกพนักงานที่มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2560 7
24 ต.ค. 60 : แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ผด.5) 9
24 ต.ค. 60 : แผนการจัดหาพัสดุ ประจปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ผด.1, ผด.2) 8
15 มี.ค. 60 : ประกาศ แสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน 9
๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ : ข้อมูลข่าวสารทางราชการตามมาตรา ๗ (๑)-(๓) 13
18 ต.ค. 59 : ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 15
15/03/2560 : ประกาศผลการพิจารณาการเสนอราคา โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดใหญ่ ม.3 บ้านหนองแสง 19
15/03/2560 : ประกาศผลการพิจารณาการเสนอราคา โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ขนาดใหญ่ ม.1 บ้านโนนทอง 11
07/03/2560 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาและกำหนด วัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านหนองแสง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 20
07/03/2560 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาและกำหนด วัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านโนนทอง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 10
09/02/2560 : ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านหนองแสง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 9
1 ตุลาคม 2558 : รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 122
5 มกราคม 2558 : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขุดลอกหนองโสกช้าง บ้านดอนกอก หมู่ที่ 8 29
3 พฤศจิกายน 2557 : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.๒) 11
3 พฤศจิกายน 2557 : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านโพธิ์ตากหมู่ที่ 4 14
27 เมษายน 2558 : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขยายคลองส่งน้ำ บ้านโนนฆ้องหมู่ที่ 5 11
27 เมษายน 2558 : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองผือหมู่ที่ 6 17
21 ส.ค. 2558 : เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ การแบ่งส่วนราชการ และอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการของเทศบาล 324


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1