เทศบาลตำบลบ้านผือ
อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
https://www.baanpeu.go.th
นายสุรชัย  พลทะอินทร์
นายสุรชัย พลทะอินทร์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ
ข้อมูล เทศบาล
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
107   คน
สถิติทั้งหมด
35466   คน
เริ่มนับวันที่ 26 มิถุนายน 2558

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP

11/08/2022 : ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/08/2022 : จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/08/2022 : ซื้อโปรแกรมระบบบัญชีค่าน้ำประปาพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/08/2022 : ซื้อวัสดุสำนักงาน (ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/08/2022 : จ้างเหมาบริการจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการจิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/08/2022 : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้บานเลื่อน) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/08/2022 : ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/08/2022 : จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายข้างวัดป่าปภาโส บ้านโนนฆ้อง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/08/2022 : ซื้อน้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนที่มาติดต่อราชการกับเทศบาลตำบลบ้านผือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/08/2022 : ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้ม,คลอรีน) เพื่อใช้ในกิจการประปาเทศบาลตำบลบ้านผือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/07/2022 : จ้างจัดทำป้ายอะคริลิค ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสม จำนวน 3 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/07/2022 : ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/07/2022 : จ้างเหมาบริการรถรับส่งเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านผือ (บ้านโพธิ์ตาก) ภาคเรียนที่ 1/2565 ประจำเดือนสิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/07/2022 : จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแสง ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/07/2022 : จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านผือ (บ้านโพธิ์ตาก) ภาคเรียนที่ 1/2565 ประจำเดือนสิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/07/2022 : จ้างเหมาบริการขนย้ายรถขุดตีนตะขาบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/07/2022 : ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/07/2022 : ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/07/2022 : จ้างซ่อมแซมและตรวจเช็คระบบแอร์รถยนต์กู้ชีพ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/07/2022 : จ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศภายในกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/07/2022 : ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/07/2022 : ซื้อวัสดุไฟฟ้าสำหรับใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างถนนสาธารณะภายในเขตตำบลบ้านผือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/07/2022 : ซื้อวัสดุสำหรับโครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/07/2022 : ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลบ้านผือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/07/2022 : จ้างจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/07/2022 : ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในกิจการเทศบาลตำบลบ้านผือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/07/2022 : ซื้อวัสดุอื่น ๆ เพื่อใช้ในกิจการประปาเทศบาลตำบลบ้านผือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/07/2022 : จ้างวางท่อระบายน้ำสายหน้าวัดบ้านดอนกอก หมู่ที่ 8 บ้านดอนกอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/07/2022 : ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้ม,คลอรีน) เพื่อใช้ในกิจการประปาเทศบาลตำบลบ้านผือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/06/2022 : จ้างวางท่อระบายน้ำสายหน้าร้านค้านายแขก หมู่ที่ 4 บ้านโพธิ์ตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง