เทศบาลตำบลบ้านผือ
อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
https://www.baanpeu.go.th
นายสุรชัย  พลทะอินทร์
นายสุรชัย พลทะอินทร์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ
ข้อมูล เทศบาล
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
2   คน
สถิติวันนี้
108   คน
สถิติทั้งหมด
35467   คน
เริ่มนับวันที่ 26 มิถุนายน 2558

สำนักปลัด

นายสุพจน์ แก้วมาตย์
หัวหน้าสำนักปลัด
นางเสาวคนธ์ รุ่งเรือง
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางวิจิตร ดวงมูลลี
นักพัฒานาชุมชนปฏิบัติการ
089-4194006
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายอนุรักษ์ ชัยบ้านกุด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายศุภชัย โม้เกลี้ยง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นางสาวหนึ่งฤทัย โอนกลาง
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางรัตดาวรรณ อ่อนตาแสง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายเอกทร มุมสำ
นักการภารโรง
นายกู้เกียรติ จุ้มอังวะ
พนักงานขับรถยนต์
นางนุสรา ราษีใส
แม่บ้าน
นายพิชิต คำพาบุตร
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
นางสาวชมภูนุช พลเซียงสา
พนักงานจ้าง
นางปริชาติ ดีเรือง
พนักงานจ้าง
นายวิษณุ เขียวหนู
พนักงานดับเพลิง
นายศิรสิทธิ์ เสนาพล
พนักงานดับเพลิง
นายสิทธิไกร ปริวออม
พนักงานดับเพลิง
นายสุทธิพงษ์ วงษ์ศรีแก้ว
พนักงานดับเพลิง
นายทรงเดช เกตุละคร
พนักงานกู้ชีพ
นายอนุชาติ บุญมีโพธิ์
พนักงานกู้ชีพ
นายภาคภูมิ เคนดา
พนักงานกู้ชีพ
นายบุญนำ มาสอน
พนักงานกู้ชีพ
นายสุรสิทธิ์ ศรีสมภาร
พนักงานกู้ชีพ
นายไมล์ตรี อนุศรี
พนักงานกู้ชีพ
นางนงนุช ชัยศิริ
พนักงานจ้าง ประจำศูนย์สาธารณสุขเทศบาลตำบลบ้านผือ